Őszintén szólva modern orvosi modellünk cserbenhagy minket. Az új tudományok, mint például a kvantumfizika és az epigenetika elkezdték bebizonyítani, hogy a testünk sokkal mélyebb kapcsolatban áll az elmével és az érzelmekkel, mint azt a hagyományos orvostudomány valaha is gondolta.

Amit egykor hókuszpókusznak tartottak, azt ma már elismerik ezek a tudományok. A gyógyító terápiákat, mint az akupunktúrát, a hanggyógyítást, az energiagyógyítást és a gyógynövényekkel és élelmiszerekkel való gyógyítást ma már alternatív gyógy­módoknak nevezik, annak ellenére, hogy őseink és ősi hagyo­mányaik több ezer éven keresztül sikeresen használták őket.

Gregg Braden, a világ egyik legbefolyásosabb spirituális tanítója és a Templeton- díj jelöltje nyilatkozott arról, hogy miért hagy minket cserben az egészségügyi rendszer. Azt mondta:

„Azt szoktuk mondani, hogy a tudo­mány háromszáz éve kezdődött, amikor Isaac Newton meg­fogalmazta fizikai törvényeit. Ezek a törvények azt állítják, hogy az emberi élet véletlenszerű, hogy el vagyunk választva a testünktől, és hogy tehetetlenek vagyunk, ha a testünk meg- gyógyításáról van szó. Azt is állítják, hogy el vagyunk választva a testünkben rejlő világtól. Nemcsak hogy alig befolyásolhat­juk, ami bennünk történik, de arra sincs hatásunk, ami a tes­tünkön kívüli világban történik.”

Charles Darwin 1859-ben publikálta A fajok eredete című művét, amivel megteremtette az evolúciós biológia alapjait. Darwin azt állította, hogy a természetet a verseny és a konf­liktus mozgatja: a természetes szelekció. Gregg erről a következőket mondta:

„Darwin szeparációval és versenyzéssel kapcsolatos elmélete olyan mélyen beépült az életünkbe és a vi­lágunkba, hogy már majdnem természetesnek vesszük. – Majd így folytatta: – Saját korában Darwinnak nem volt lehetősége tudni, amit ma tudunk. Nem tudott a sejtekről és a neuronok- ról, és a DNS-ről sem, amit nemrég fedeztünk fel. Ma már azt is tudjuk, hogy létezik egy mező, ami minden dolgot összeköt. Ez problémákat okoz a tudományos társadalomban, mert a mate­matika ennek a mezőnek a hiányán alapul.”

 

Hogy hogyan befolyásolta ez negatívan a modern orvos­tudományt?

„A newtoni fizikából származó orvostudomány úgy tekint a testünkre, mint egy fizikai gépezetre, amivel ha valami probléma van, az a gépezetben fellépő mechani­kai problémára vezethető vissza. Azt mondom, hogy ez valóban nagyon jól hangzott 1925-ig, amikor is megje­lent egy újfajta fizika: a kvantumfizika. De mi is a kvan­tumfizika jelentősége? Nos, azt állítja, hogy létezik egy láthatatlan energia, amiről még csak beszélni sem lehe­tett az orvostudománynak, hiszen nem vagyunk mások, mint fizikai testek. A kvantumfizika szerint azonban mindaz, amit fizikainak észlelünk, nem más, mint illú­zió. Semmi sem fizikai, minden energia.

Réges-régen a lélek szó azokat a láthatatlan, mozgó erőket jelentette, melyek befolyásolják a fizikai valóságot. A kvantumfizika visszavisz minket azokba az időkbe, amikor ezek a láthatatlan erők voltak a mindent irányí­tó elsődleges erők. Felteszem a kérdést, vajon mit rejte­nek ezek az erők? Elmét és tudatot. Ezért van az, hogy amikor vissza akarsz térni biológiánk legfelsőbb ere­jéhez, egy gondolathoz érsz. Ez az elmédből érkező láthatatlan energia nemcsak a testedet formálja, de a kapcsolataidat is, és a világot is, amiben élsz.”

Dr. Bruce Lipton

 

„A 20. század végének és a 21. század elejének legjobb tudománya felborította a háromszáz éve uralkodó tudományos gondolkodást, és olyan új felfedezéseket tett, melyeket szakértők hagytak jóvá a tudományos iroda­lomban. A tudomány ma azt állítja, hogy a természet alapvető szabálya nem a versengés és a konfliktus, amit Darwin százötven éve állított, hanem az együttműködés. A biológusok kölcsönös segítségnek nevezik. Napjaink legjobb tudósai azt állítják, hogy mély kapcsolatban állunk a testünkkel, és hogy az agyunkban és a szívünk­ben megjelenő gondolataink, érzelmeink, érzéseink és meggyőződéseink idézik elő azokat a kémiai folyama­tokat, melyek visszafordíthatnak betegségeket, meggyó­gyíthatják a testet, és oly módon biztosíthatják a hosszú életet, amit a nyugati világ még nem ismer el. A modern orvostudomány a szeparáció, a versengés és a biológiai, sejtszintű konfliktuson alapul.”

Gregg Braden

 

„Ha egy mikroszkóp segítségével pillantasz be tested va­lamelyik részébe, sejteket találsz. Ha belenézel a sejtekbe, középpontjukban a DNS-t találod. Ha belenézel a DNS- be, atomokat találsz. Ha belenézel az atomokba, nem látsz semmit. Nos, pedig itt vannak a protonok, a neut­ronok és az elektronok. De ami igazán nagyszerűvé teszi az atom belsejét, hogy 99,9999999999999 százalékban üres tér alkotja. Ha alma méretűre nagyítanánk fel a pro­tont, a hozzá legközelebb eső elektron sószemcse méretű

lenne, és kb. két kilométer távolságra helyezkedne el tőle. Nos, ilyen hatalmas teret kapnánk, aminek a területét a pi és az r négyzetének szorzatával kapjuk meg (71 x r2). Maguk a részecskék alapvetően kiemelkednek a kvan­tummezőnek nevezett térből, és tulajdonképpen úgy te­kinthetünk rájuk, mint energiahullámokra. Szó szerint energiarezgések. Azt gondolom, hogy ennek tudatában neked is megváltozik a róluk alkotott véleményed, és nem egy látszatra tömör és állandó, hanem megváltoz­tatható, és meggyógyítható dologként fogsz gondolni rájuk.”

 

Dr. David R. Hamilton

 

Az új tudományos, például kvantumfizikai és epigenetikai felfedezések tudatában szükségszerű, hogy újragondoljuk, hogyan tekintünk a saját biológiánkra. Kvantumfizikai tanul­mányok bebizonyították, hogy összekapcsol minket egy mező, és hogy tulajdonképpen minden anyagot rezgő energiahullá­mok alkotnak, amiket befolyásolhatunk a gondolatainkkal és a szándékainkkal. A legújabb epigenetikai felfedezések azt mutatják, hogy nem csak egyszerűen a génjeink áldozatai va­gyunk. A génállományunk egy tervrajz, amit gondolataink­kal, érzelmeinkkel és életmódbéli döntéseinkkel aktiválhatunk, vagy éppen deaktiválhatunk.

A jelenlegi hagyományos orvosi modell még nem veszi számításba ezeknek az új tudomány­ágaknak az eredményeit. Nevezetesen azt, hogy minden ener­gia. Testünkben és a testünkön kívül is minden kapcsolatban áll egymással, a gondolataink, a hitünk, az érzelmeink és az életmódunk pedig befolyásolják a biológiánkat.

Forrás: HEAL, a gyógyító benned él!