fbpx
A túlvilág

Az embereket ősidők óta érdekli a túlvilág. Szeretnék tud­ni, mi várja őket haláluk után.

Tettünk ugyan kísérletet ar­ra, hogy elméletileg és elvontan válaszoljunk erre a kér­désre, de az emberek többnyire konkrét, képszerű leíráso­kat szeretnének. Ha a túlvilág „leírását” akarjuk, akkor olyan emberekre vagyunk utalva, akik látóként vagy jó­giként már az e világi életükben odajuthattak és láthatták.

Hogy az így keletkezett túlvilágról szóló történeteket elhiszitek vagy sem, azt döntsétek el ti. Én magam már nem egyszer láttam, ezért nagyon meggyőző­nek találtam, hogy minden történet, függetlenül keletkezési idejétől és helyétől, egész sor jellegzetes egyezést muta­tott. Minden egyes beszámoló­t azonos tények alkották.

Ahhoz, hogy megértsük a halál pillanatában lezajló fo­lyamatot, először azt kellene tudnunk, mi zajlik le alváskor – hiszen a halál nagyon hasonlít az alvásra. Álmunkban az asztráltest elválik a fizikai testtől, de egy kép­ződménnyel – ún. asztrálszalaggal – összeköttetésben ma­rad vele. Alvás alatt az asztráltest nagyon messze eltávo­lodhat a fizikai testtől, de a kapcsolat az asztrálszalag ré­vén mindvégig megmarad.

Az ezoterika ismer bizonyos gyakorlatokat, amelyek le­hetővé teszik, hogy gyakorlójuk tudatosan vándoroljon az asztrálszalaggal együtt az alvás idején. Ha valakinek sike­rül asztráltestét elválasztani a fizikai testtől, maga is meggyőződhet arról, hogy az érzékszervek az asztráltestben honosak. Ezek az asztrálvándorlások egyébként nem holmi üres spekulációk, hanem a jógában vagy az alkalmazott mágiában mindennaposnak számító gyakorlatok, amelyek­ről számtalan történet szól.

A halál mindössze annyiban tér el az alvástól, hogy eb­ben az esetben az asztrálszalag is leválik a testről, és így a két test között minden összeköttetés megszakad. A halál bekövetkezte alatt az asztráltest szalag alakban kijön a test bal oldalából, spirál alakban a haldokló feje fölött helyez­kedik el, és miután teljesen elhagyta a testet, felhő alakot ölt. Ebből a „felhőből” a halál utáni első órában a halott arca, majd egész teste kirajzolódik. A test és az arckifeje­zés független a halott korától, de stilizáltan visszatükrözik a jellemét.

Amikor az asztráltest újraalakulása befejeződött, az el­hunyt felébred az asztráltestében, és úgy érzi magát, mintha hosszú álomból ébredne. Mintha mi sem történt volna, úgy érzi, csak érzékei kiélesedtek, mozgási lehetőségei és egyéb szellemi képességei növekedtek. A túlvilág alig különbözik a régi elhagyottól. Ezért fordul elő gyakran, hogy a halott nem is hiszi el a tulajdon halá­lát, és folytatni próbálja eddigi megszokott életét. De az a tény, hogy a környezetében élő emberek – akiket érzékelni tud – nem reagálnak jelenlétére, lassan tudatára ébreszti a változásnak.

 

túlvilág

 

Az elhunyt a túlvilágban, egy olyan világban találja magát, amely teljes egészében vágyai és elképzelései szerint épül fel. A budd­hizmus a Majáról beszél, a látszatok világáról, amely az elhunytak pszichikai kivetüléseiból jön létre. Materialista neveltetésünk révén alig tudunk egy olyan világot elkép­zelni, amely reális, annak ellenére, hogy „csak” lelki. Egy pszichikai kő ugyanolyan reális, mint a valódi, sót az első a második létezésének szükségszerű feltétele.

Ha az elhunyt pszichikai testével egy pszichikai világ­ban él, akkor számára ez az abszolút realitás. Ugyanúgy éli meg ezt a világot, mint ahogyan eddig megszokta, mert nem tudja másképp kivetíteni. A pszichikai világ a hullámok világa. Elég egy gondolat és már valóságformát is öltött. Igazi Eldorádó nyí­lik itt meg, bár árnyoldalai is vannak. A gazdagsághoz, dőzsölő életmódhoz is elég egy futó gondolat, de a leg­csekélyebb félelem is elegendő ahhoz, hogy a félelem tar­talma realizálódjék.

Az ember ebben az állapotában önnön ösztöneinek, kívánságainak és gondolatainak kiszolgáltatott­jává válik. Csak olyan lényekkel léphet érintkezésbe, akik azonos hullámhosszon vannak vele. Miközben aztán az ember a világot mint Önnön kivetülését éli meg, lassanként élesedik a felismerése, önismerete és az a kívánsága, hogy magasabb szintre fejlődjék. E kívánság­tól sarkallva, gyakorlatilag a magasba emelkedik, eközben olyan lények támogatják, akik már elérték a fejlődés maga­sabb fokát. Ezek a lények csak akkor léphetnek összekötte­tésbe vele, ha ő maga is vágyat érez erre, és így „közös hullámhosszt” hoz létre.

Az úgynevezett hangkutatásban (amely abból áll, hogy technikai eszközök segítségével elhunytak hang­ját veszik magnetofonra) összefüggések mutatkoztak a hangfrekvencia és a túlvilági hang színvonala között. Vagyis: minél magasabb a hordozó frekvencia, amelyet ki­sugároztak, annál igényesebb válaszokat rögzített a hang­szalag.

A túlvilágot általában több különböző, egymásnak hie­rarchikusan alárendelt szférában szokták beosztani, leg­többször hétbe. Jelen esetben az egyes szférák elnevezése és tulajdonságai nem érdekesek. Csupán az a lényeges, hogy a szellemi fejlettséget és élettartalmakat az a szféra határozza meg, amelybe a halál után bekerül az elhunyt. Ezek után már csak annyi a feladata, hogy érés és felismerés útján egyre magasabbra kerüljön a hierarchiában, mígnem egyre erősebbé válik benne az újra testet öltés utáni vágy.

A szférákon át történő „leszállása” után a szellemtest új­ra inkarnálódhat anyagi világunkban. Az időpontot és az új szülőket az előző élet tartalmai és az ezekből adódó szükségszerűségek határozzák meg. Az inkarnáció tehát csak abban a pillanatban jöhet létre, amely megfelel az ember minőségi tartalmainak. Ebben a pontban érintkezik a karma és az asztrológia. A megtermékenyítéskor a két szülő csupán az „anyagról” gondoskodik, amivel a lélek összekapcsolódhat. Ezért aztán az a kérdés, hogy mikor kezdődik „az élet” – tökéletesen értelmetlen. Hiszen az élet nem kezdődik és nem ér véget, csupán megjelenési formáit változtatja.

 

Forrás: Thorwald Dethlefsen: Élet az élet után

Holics-Mester Marianna

Holics-Mester Marianna

0 hozzászólás

Trackbacks/Pingbacks

  1. Anubisz, a halál istenének szimbolikája - […] tűnik, hogy az ókori egyiptomiak, köztük a nagy fáraók is, hatalmas érdeklődést mutattak a túlvilág iránt. Anubisz a nagy…

Egy hozzászólás elküldése

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Holics-Mester Marianna

Holics-Mester Marianna

A Spirituális tudatosság oldal azért jött létre, hogy útmutást és információt adjon azok részére, akik a tudatosságot választják.

Sándor Zsuzsi

Sándor Zsuzsi asztrológus

Asztrológus, Numerológus, Holisztikus segítő
Telefon: +36 30 581 00 59
Email: energiamezostudio@gmail.com

Bene Andi

Bene Andi

Újságíró, Life Coach
email: lelekszimfonia@gmail.com

Prof.hc.dr. Varga Tamás Miron

Prof. hc. Dr. Varga Tamás Miron

Pszichológus, Parapszichológus,
Transzperszonális coach
E-mail: miron.tanfolyamok@gmail.com

Ötvös Hajnalka

Ötvös Hajnalka

Tisztánlátó, Halottlátó
E-mail: info@vilagokozt.hu

Pin It on Pinterest