A legtöbbünk számára az ilyen pillanatok gyorsan elillan­nak, és nemritkán kis csalódottság is jár a nyomukban. Je­lentősnek tetsző körülmények között megismerkedünk valakivel, de a kapcsolat megromlik, vagy látszólagos ku­darchoz vezet bennünket. A spirituális folyam hirtelen megszakad. A szinkronicitás illúziónak bizonyul.

Sokan átéltünk már ilyen élményt, a hamis remények, téves kö­vetkeztetések félrevezettek. Azt is be kell látnunk azon­ban, hogy a szinkronicitás egyes esetei azért nem hozzák a várt eredményt, mert nem támaszkodunk kellőképpen a kibontakozó új képességekre. Ez az, amihez gyakorlatra van szükség. A szinkronicitás élménye által ígért transzcendens folyam fenntartásához fejlesztenünk kell a születőben lévő, új képességeinket.

A transzcendens identitáshoz és tudáshoz szükséges magasabb nézőpont eléréséhez például ismernünk kell megszokott pszichológiai beidegződéseinket. Meg kell ér­tenünk a többnyire tudattalanul érvényesülő késztetésekét, motivációkat, viselkedési mintákat, mert ezek gyak­ran tévútra vezetnek: félreértelmezzük a kreatív cselekvés­re lehetőséget adó eseményeket, és korlátozhatják reak­cióinkat.

Szakember, meditáció és más eljárások segítsége révén jobban reagálhatunk az élet által elénk tárt kreatív lehetőségekre. Önismeretünk növekedésével az embere­ket, az eseményeket is pontosabban mérhetjük fel, így egyre növekvő bölcsesség birtokában fogadhatjuk a lehe­tőség különleges pillanatait.

Új képességeink fej­lesztése nem könnyű feladat. A rendkívüli élmények fel­dolgozásának folyamata bonyolult, nemritkán zsákutcába torkollik. A szinkronicitás folyama megkívánja, hogy lép­jünk túl korlátozó megszokásainkon, önös vágyainkon, az élet csodáira adott gépies reakciókon.

 

A SZINKRONICITÁS EGYSÉGES FOLYAMA

Nem lehet elégszer ismételni: kibontakozó, rendkívüli ké­pességeink hozzásegítenek a tágabb élet megvalósításá­hoz, és szükség van rájuk ahhoz, hogy az átalakulás folya­mát megtapasztaljuk.  A transzcendens identitás fejlesztése például magasabb perspektívát teremt, hozzá­segít a függetlenedéshez, és ezután az ember már bölcseb­ben fogadhatja az új lehetőségeket, a megoldásra váró új feladatokat. A transzcendens tudásnak nevezett, újszerű intelligencia segíthet elhivatottságunk megéléséhez, általa emlékezhetünk arra, hogy kik is vagyunk valójában, mi a dolgunk, sőt gyakran abban is segít, hogy mit tegyünk egy-egy konkrét élethelyzetben.

Más szóval: dolgozzuk fel megszokott drámáinkat, és „előérzetes” intuíciónk révén kapcsolódjunk be a folyamatba. Ha követjük intuíciónkat, olyan helyzetek­hez vezethet, amelyekben jelentős események történhet­nek. Ha az ilyen eseményt bölcsen értelmezzük, elhagyva megszokott reakcióinkat és vágyainkat, továbbléphetünk életfeladatunk beteljesítésének útján.

 

A szinkronicitás élménye

 

Azt is mondtuk azonban: a szinkronicitás élményének értelmezése becsapós feladat. Egy-egy látszólagos szinkronicitás például tévesen arra utalhat, hogy hagyjunk fel va­lamely sokat ígérő, de pillanatnyilag túlságosan nehéznek látszó feladattal. Arra indíthat, hogy kerüljünk el egy hely­zetet, amellyel pedig szembe kellett volna néznünk, vagy vessünk véget egy kapcsolatnak, amelyben pedig még let­tek volna kreatív tartalékok.

Szükségünk van türelemre, tudnunk kell különbséget tenni. Ha a bűvös pillanat elér­kezik, nem vonhatunk le elhamarkodott következtetése­ket, várnunk kell, amíg elegendő ismeretet össze nem gyűjtünk ahhoz, hogy megállapíthassuk, milyen döntés nyújtja a legtöbb lehetőséget a kreativitásra. Óvatossággal és reménnyel felvértezve keressük meg azt az értelmezést, amelyet legmagasabb intuíciónk is igaznak ítél.

Egyre többen egyre többet beszélnek erről a kezdődő integrációról és a belőle fakadó folyamatról, amely a min­dennapi életben megnyilvánuló transzcendenciát tudato­san érzékelő és alkalmazó társadalom kialakulásához ve­zethet.

 

Forrás: James Redfield, Michael Murphy, Sylvia Timbers – Isten és a fejlődő világegyetem